Latvijas Ceļu būvētājs – www.lcbb.lv

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība – www.latvijasbuvnieki.lv

Publiskās un privātās partnerības asociācija – www.pppa.lv